Lời cám ơn của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn trong thánh lễ bổn mạng | Ngày 24.06.2020

Danh sách videos
;