Đức Cha Phêrô giảng: Lễ tạ ơn 40 năm LM của Cha sở Tín Đức ngày 14.6.2016 

Danh sách videos