Bài giảng cho người Khiếm thính: Chúa nhật III Mùa Chay năm B-2018