Đức Cha Phêrô giảng lễ: Bế mạc năm thánh LTX của GP Mỹ Tho, ngày 18.11.2016 

Danh sách videos