Đức Cha Phêrô giảng lễ CN Phục Sinh tại nhà thờ Mỹ Trung, 27.3.2016